Astrologie

Astrologie

De horoscoop onthult een enorme hoeveelheid informatie over zowel de persoonlijkheid als je wezenlijke zelf, je ontwikkeling, talenten, gedrag en patronen. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om tot diepere kennis van jezelf te komen, als leidraad voor beslissingen, om uitdagingen en problemen op te lossen of conflicten op te heffen.

Astrologie is een weergave van de posities van een aantal planeten (inclusief Zon en Maan) in de hemel ten opzicht van de aarde op een bepaalde tijdstip. Deze posities worden weergegeven binnen de zogenaamde dierenriem, een denkbeeldige cirkel om de aardbol heen, die gelijkmatig is verdeeld in twaalf dierenriemtekens. De planetenstanden worden weer geplaatst in een cirkel, de horoscoop, die verdeeld is in twaalf levensgebieden, of huizen. Deze tekening is een weerspiegeling van de energie aanwezig op dat moment in alle levensvormen, bijvoorbeeld in de aanleg en persoonlijkheid van iemand, zijn relaties, creaties, potentieel en levensloop.

Een geboortehoroscoop is een nauwkeurige tekening van de planeten op het moment van iemands geboorte. Elke horoscoop is dus uniek, net als elke persoon of gebeurtenis uniek is. Een horoscoop is geen algemeen beeld wat geschetst kan worden voor iedereen geboren in dezelfde maand, zoals er staat in de krant of een tijdschrift.

Het interpreteren van het symbolisme van een horoscoop, de energie van de planeten in de tekens en huizen, in verhouding met elkaar en als heersers over huizen, is het vak van de astroloog. Het communiceren van die inzicht om bewustzijn te laten ontstaan, waarmee er eventueel iets zinvols mee gedaan kan worden is de kunst van de consultant-astroloog.

De astrologie bestond al lang voor de Chaldeeërs en Babaloniers, de oorsprong ligt waarschijnlijk in de prehistorie. Bijna alle volkeren uit de oudheid waren niet alleen op de hoogte van deze leer, maar ze kende en gebruikte het in al zijn compleetheid.

Niemand kan met 100% zekerheid verklaren hoe de mensheid astrologie ontdekte. Mijn inziens werd het mogelijk door de sterke verbinding tussen mens en natuur die toen bestond, zij maakte deel uit van de natuur en de natuur maakte deel uit van hen. Vanuit een dergelijk instelling is het niet onmogelijk dat de synchronisch overeenkomsten tussen de stand van de planeten en de gebeurtenissen op aarde zichtbaar zijn geworden.

Het zou dus niet helemaal juist zijn om te beweren, dat de kennis van de mens over zichzelf en de wereld steeds toeneemt, dat mensen uit de prehistorie een bewustzijn niveau hadden van iets boven de aap. Onze kennis breidt zich uit over sommige gebieden en neemt af in anderen. Ons kennis en vaardigheden met techniek en tastbaar, meetbare fenomenen is ontzettend toegenomen. Maar om deze vooruitgang te realiseren, is er veel kennis opzij gezet, vergeten en verloren.

Er zijn verschillende verklaringsmodellen voor hoe en waarom Astrologie werkt, van oorzaak-en-gevolg modellen die vanuit een natuurkundige verklaring gaan, de symbolisch modellen van de populaire astrologie, tot een holistisch of organistische model. Deze laatste komt overeen met mijn eigen inzicht in hoe astrologie werkt.

Het holistische of organistische verklaringsmodel wordt ook samengevat in het Griekse aforisme ‘zo boven, zo beneden’, het veronderstelt een onderliggende samenhang van het grote met het kleine. Deze veronderstelling wordt ondersteund door het hedendaagse onderzoek in de kwantum fysica en de ‘Zero Point Field’. De Zero Point Field – zo genoemd omdat er bij het absolute nulpunt nog steeds energie meetbaar is – lijkt de verklaring aan te dragen niet alleen voor de werking van de Astrologie, maar ook voor talrijke bekende verschijnselen en processen die de wetenschap tot dusver voor raadselen stelde.

Lynn McTaggart schrijft in haar boek, Het Veld: ‘Onderzoekers ontdekken dat het Zero Point Field de blauwdruk bevat van ons bestaan. Alles en iedereen is met elkaar verbonden door middel van dit veld waarin alle informatie van alle tijden zou zijn opgeslagen. Uiteindelijk kun je alles – van mensen tot materie – terugvoeren op een verzameling van elektrische ladingen die voortdurend in contact staan met deze oneindige zee van energie. Onze interactie met dit veld bepaalt wie wij zijn, worden en waren. Het veld is de alfa en omega van ons bestaan.’

Net als het wetenschappelijke verklaring voor de werkelijkheid gaat het holistische verklaringsmodel voor Astrologie ervan uit, dat materie en geest allebei manifestaties zijn van dezelfde energie. Zij volgen dus allebei dezelfde wetten die in de hele kosmos gelden. In de jaren 80 heb ik hier een dieper inzicht in gekregen door het lezen van een boek van de astronoom Carl Sagen. Het is ironisch dat Sagen de Astrologie onzin noemt, want juist door zijn ‘big bang’ theorie heb ik kunnen begrijpen hoe alles uit dezelfde bron is geschapen. Is het niet logisch dat alles uit dezelfde stof aan dezelfde natuurwetten onderhevig zouden moeten zijn? In de film ‘What the Bleep Do We Know – Down the Rabbit Hole’ wordt dit concept benoemd in de zogenaamd Entanglement theorie in de kwantumfysica.

Als men beseft dat ons zonnestelsel eigenlijk een enorm evenwichtssysteem is van afstotende en samentrekkende krachten, lijkt het duidelijk dat alle onderdelen van dit systeem invloed hebben en afhankelijk zijn van alle andere onderdelen in het systeem. Van daaruit kan men een verband leggen tussen het gebeuren in het zonnestelsel en het (innerlijk) gebeuren in de mens. Ook andere onderdelen van dit systeem hebben invloed op onze ontwikkeling, waaronder milieu en keuzevrijheid. Zo wordt elke persoon uniek in zijn wording, een individu van en in de kosmos.

Het moment van de geboorte is het meest ingrijpende, indrukwekkende en doorslaggevende moment in iemands leven. Daarom zijn de energieën van het moment van de geboorte zo belangrijk in de rest van iemands leven, het zou vergeleken kunnen worden met zijn persoonlijke ‘blauwdruk’.

Uit verschillende stromen in de psychologie is gebleken dat de persoonlijkheid wordt ontwikkeld in de kindertijd naar aanleiding van de sterkste indrukken en gebeurtenissen in die tijd, de onderling verhoudingen van de mensen om hem heen. Sommige psychologen, waaronder Dr. Arthur Janov van de ‘Primal Scream’ therapie, beweren dat het moment van de geboorte een dergelijk sterke indruk maakt op het pasgeboren kind dat hij de psychisch littekens van dit moment later moet verwerken om volledig van het leven te kunnen genieten en zichzelf te ontwikkelen.

De indrukken van het geboortemoment worden nauwkeurig weergegeven door de stand van- en onderlinge aspecten tussen de planeten in de tekens en huizen van de dierenriem. Daarom verleent een horoscoop zoveel nuttige informatie over iemands aanleg, zijn omstandigheden, zijn manier van voelen, denken en handelen, zijn doelen en mogelijkheden. Er kan gekeken worden naar welke werk het beste past bij iemand, wat voor eigenschappen hij zoekt in een partner, studie- en leer aangelegenheden, gezondheid en relatie tot kinderen.

Maar een horoscoop leeft niet vanuit zichzelf, daar heb je een persoon voor nodig. Een geboorte horoscoop kan misschien vergeleken worden met Adam uit de scheppingsverhaal in de Bijbel: de vorm is slechts materie, het krijgt pas leven als de Schepper adem erin blaast.

Net als iedereen een eigen levensloop heeft, hebben de planeten ook een cyclische loopbaan door de hemel. Vanaf het moment van de geboorte, schrijden de planeten zich voort in hun loopbaan. Deze progressieve beweging ten opzicht van de oorspronkelijke stand in de geboorte horoscoop geeft ook veel informatie over iemands eigen levenscenario. Zo kan een prognose gemaakt worden over de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst.

Vanuit het eigen unieke karakter, ervaring, leefmilieu en bewustzijn niveau maakt iedereen de keuzes waardoor hij ontwikkelt. De gevolgen van deze keuzes creëren nieuwe omstandigheden en mogelijkheden op zijn levenspad.

Een horoscoop wordt niet alleen gemaakt bij de geboorte van een persoon, maar ook bijvoorbeeld voor het stichten van een bedrijf, een huwelijk, een sollicitatiegesprek, een beslissing om een nieuwe opleiding te beginnen. Ook kan de vergelijking van geboortehoroscopen en specifieke relatie horoscopen inzicht scheppen in de relatie tussen twee personen.

Er zijn verschillende horoscopen die kunnen worden gebruikt voor een consult. Ik werk vanuit Structureel Noetische Astrologie en gebruik de hypothetische planeten Persephone en Vulkanus, de maansknopen kruis en de zwarte lichten (Zwarte Maan, Zwarte Zon, Priapus en de Diamant).

Geboortehoroscoop – ook radix genoemd, de geboortehoroscoop is de meest voorkomende horoscoop en wordt berekend voor de datum, plaats, en exacte tijd van de geboorte.

Progressies (van de geboortehoroscoop) – waaronder primaire- en secondaire progressies, transits de meest gebruikelijke zijn, er zijn verder ook symbolische progressies.

Alle progressies laten de voortschrijding van de planeten ten opzichte van hun oorspronkelijke stand in de geboortehoroscoop zien. Twee van de progressie methodes, secondaire progressies en transits, worden berekend op basis van de natuurlijke snelheid van de planeten; de andere twee systemen, de primaire- en symbolische progressies, zijn berekend op verschillende kunstmatige of onnatuurlijke snelheden.

Secondaire progressies worden berekend met de formule 1 dag = 1 jaar, dat wil zeggen de stand van de planeten elke dag na de geboorte geeft de tendensen aan voor elk jaar na de geboorte. De secondaire progressie horoscoop is wellicht de meest betekenisvol progressie systeem ten opzichte van iemands ontwikkeling en levensloop. De secondaire progressies vormen de structuur waarin de potentie aanwezig in de geboortehoroscoop manifest kan worden door uitdaging, confrontatie, crisis, creativiteit, oplossing, overwinning.

In tegenstelling met de secondaire progressies, waarin de snelheid van de planeten bepaald wordt door de werkelijke voortschrijding van elke planeet in een etmaal, worden de planeten in primaire progressies allemaal voort geplaatst met dezelfde snelheid, 4 minuten = 1 jaar. De primaire progressies moeten altijd geïnterpreteerd worden binnen de structuur van de secondaire progressies, ze werken als ‘triggers’ voor de grote ontwikkelingen en kunnen wel eens specificatie in de tijd aangeven.

Transits geven de actuele stand van de planeten aan, 1 dag = 1 dag. Deze posities geven een soort atmosferisch gesteldheid waar de progressies doorheen kunnen werken, ze weerspiegelen de dagelijkse geestesgesteldheid. Zodoende geven de transits meer oppervlakkige of tijdelijke veranderingen aan, de transits van de buitenplaneten, vooral Saturnus en Pluto, uitgezonderd.

Kinderhoroscoop – de geboortehoroscoop van een kind wordt ander geduid dan die van een volwassene, omdat alles nog heel erg in ontwikkeling staat. Er ligt bijvoorbeeld meer accent op de rol van de Maan, de Zon en Ascendant komen pas later in de jeugd echt uit de verf.

Relatie horoscoop – er zijn drie verschillende horoscopen die regelmatig gebruikt worden om de wisselwerking van energie in een relatie beter te begrijpen:

Synastrie – de factoren in de geboortehoroscoop van een van de mensen in de relatie wordt geplaatst in de horoscoop van de ander, de harmonisch en disharmonische aspecten worden meteen zichtbaar. Ook de bezetting van elementen en kruizen wordt vergeleken, er wordt ook gekeken waar ieder behoefte aan heeft in een relatie, en de vermogen van de ander om die behoeftes te beantwoorden.

Composiet– deze horoscoop wordt gemaakt uit de midpunten van twee geboortehoroscopen, dat wil zeggen de plaats van de compositie Zon is halverwege tussen de Zon van de een en de Zon van de ander, zo worden de andere factoren ook berekend. De compositiehoroscoop geeft een algemeen beeld van de relatie, het is een samenbundeling van de energie waardoor de twee iets gezamenlijk kunnen bereiken. Verschillende progressie technieken kunnen ook toegepast worden op de compositiehoroscoop.

Combine – wordt berekend op basis van de gemiddelde van de gegevens waarvan de twee geboortehoroscopen zijn gemaakt: gemiddelde geboortetijd, geboortedata en geboorteplaatsen. De horoscoop geeft aan hoe de twee mensen tegen de relatie aan kijken, de sfeer, de weg die gegaan moet worden.

Solaar horoscoop – deze horoscoop wordt berekend elke jaar rond de verjaardag voor het moment de Zon precies dezelfde plaats in de dierenriem inneemt als met de geboorte. Er wordt gezegd, dat de energie aanwezig op dit moment als een extra sterke transit fungeert en zal de ontwikkelingen van de komende jaar aangeven. Ook bekend als verjaardag horoscoop.

Uurhoek horoscoop – ook bekend als de gebeurtenishoroscoop, deze horoscoop wordt niet gemaakt voor een persoon maar voor een gebeurtenis. Voorbeelden zijn het stichten van een bedrijf, een vliegtuig ongeluk, een huwelijk, enzovoort. Net als een geboortehoroscoop het begin van iemands leven weergeeft, een uurhoek geeft het begin van een concreet iets aan en wordt berekend op precies dezelfde manier als een geboortehoroscoop.

Vraaghoroscoop – deze horoscoop wordt getrokken voor het moment wanneer iemand een antwoord wenst op een concreet vraag.

Tijdens de eerste consult wordt normaliter de radix, secondaire en primaire progressies besproken evenals de transits. Bij een relatie consult, komt ook de synastrie en composiet/combine ook aan de orde. Een solaar wordt gebruikt in vervolg consulten.